Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa

"Många svenska samer har under det senaste decenniet känt oro för sin psykosociala hälsosituation. Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa har genomförts av Sametinget på uppdrag av Socialdepartementet.

Bland annat har detta handlat om psykisk ohälsa, självmord, diskriminering, unga samers möjlighet till en stark samisk identitet, tillgången på psykosocial hälsovård baserad på samisk språk- och kulturkompetens och negativa hälsoeffekter av ökande exploatering och rovdjurstryck på renbetesmarkerna."

"Den här kunskapssammanställningen om samers psykosociala ohälsa täcker huvudsakligen områdena suicid och suicidalitet, psykisk ohälsa, alkohol och droger, etnisk diskriminering, våldsutsatthet samt vårdmöten (inklusive tillit, kommunikation och sjukdomsförståelse). Inom dessa områden har identifierats relevant kvantitativ forskning framförallt från norska Sápmi, men även kring undergrupper av svenska samer. Utöver dessa hälsodomäner har också sammanställts kvalitativ beskrivande kunskap om specifika psykosociala hälsoutmaningar bland äldre samer, samer med funktionsnedsättning, homo-, bi-, trans- och queersamer1 och renskötande samer."