Migration och hälsa

För de som kommit till Sverige som flyktingar kan upplevelser före och under flykt, men också situationen i det nya landet, påverka hälsan. Vad har de för tillgång till vård?

Migration och hälsa går ofta att koppla samman. En lång och svår flykt kan orsaka sjukdomar och trauman, eller försämra tidigare tillstånd i avsaknad av vård och mediciner. I Sverige påverkas hälsan av en lång asylprocess – etableringsfasen likaså – med osäkert boende och begränsad ekonomi. Personer från platser utan utvecklad vård och tandvård, eller där den försvunnit i krig, kan ha stort vårdbehov men når inte alltid vården eller avstår av kostnadsskäl.

När dessa personer ändå kommer i kontakt med vården kan faktorer som kulturell bakgrund och kontext – patientens och vår egen – utmana i vårdmötet. Om du och dina kollegor vill få handfast stöd och konkreta verktyg i ert fortsatta arbete, kontakta oss på Transkulturellt Centrum så kan vi komma till er arbetsplats. 

Till vårt uppdrag hör också att bevaka och följa ny kunskap om livsvillkoren för de som migrerat eller flytt till Sverige samt deras tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård. Dessutom bevakar vi de papperslösas situation och oförsäkrade eu-migranters förutsättningar att få vård. Migranters övergripande villkor globalt, i Europa och Sverige styrs av omvärldshändelser och politiskt läge. Vi följer även dessa händelser och svensk lagstiftning på migrationsområdet.

Så får du tillgång till vår samlade kunskap


Vilka grupper migrerar till Sverige?

Sedan andra världskriget slut har människor sökt sig till vårt land av olika anledningar.

Asylsökande: Utländsk medborgare som sökt asyl men ännu inte fått ansökan slutligt prövad av Migrationsverket (hen kan vara flykting, men inte alltid) 

Flykting: Har flytt sitt land av välgrundad rädsla för förföljelse på grund av minoritetstillhörighet, politiskt ställningstagande, sexuell identitet, nationalitet, etnicitet, kön, religion och tortyr (FN-konvention, 1951).

Flykting enligt EU:s masflyktsdirektiv: Direktivet aktiveras för tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer. Den som fått uppehållstillstånd i Sverige via direktivet ger svensk utlänningslag också rätt att söka uppehållstillstånd som flykting.

Kvotflykting: Har flytt sitt land och valts ut av FN:S flyktingorgan UNHCR för att flyttas till annat land, så kallad vidarebosättning. Hen får permanent uppehållstillstånd direkt vid ankomst.

Migrant: Har av olika skäl korsat ett lands gränser för att leva i ett annat land, exempelvis som arbetskraftsinvandrare.

EU-migrant: Har uppehållstillstånd inom EU och rör sig inom dess gränser.

Papperslös: Befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här, har exempelvis fått avslag på asylansökan eller är eu-migrant vars tillstånd löpt ut.

Anhöriginvandrare: Har fått uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till en närstående som är bosatt här.

Nyanländ: Har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller av andra skyddsskäl. Räknas som nyanländ de första två åren, medan barn i skolan räknas som nyanlända i fyra år.

Så här ser deras tillgång till vård ut

Asylsökande, papperslösa och flyktingar som kommit till Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv omfattas av vård som inte kan anstå.

Flyktingar med uppehållstillstånd, exempelvis kvotflyktingar, har full tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård. Kvotflyktingar boende i Region Stockholm har motsvarande tillgång redan innan de fått sitt svenska personnummer, se Vård till kvotflyktingar (Vårdgivarguiden)