Barn som torterats

Vi uppmärksammar sällan att även barn utsätts för tortyr. Tortyren kan vara direkt eller indirekt, där de tvingas bevittna när anknytningspersoner och närstående utsätts för smärta, fysiskt eller psykiskt lidande eller förnedrande behandling.

Både den direkta och den indirekta tortyren kan ge allvarliga konsekvenser för barnets hälsa.

Personal som möter barn i exempelvis sjukvård, skola och socialtjänst bör ha kunskap för att tidigt kunna upptäcka och identifiera barn som varit utsatta för tortyr. De skador till föjld av våld och grym, förnedrande behandling som observeras hos barnet ska dokumenteras, tillsammans med skadornas påverkan på barnets hälsa, beteende, sociala situation och utsatthet.

Dokumentationen görs på samma sätt som vid misstanke om andra övergrepp. I den inledande kontakten med barnet är det av stor betydelse att så noggrant som möjligt dokumentera hens beskrivning av vad som hänt. Det krävs ofta flera samtal, bedömningar och screeningar för att få en god bild. Bedömningar bör anpassas till barnets ålder, utvecklingsnivå och förmåga att uttrycka sig. Vid behov anlita tolk.

Som stöd arbetet finns Socialstyrelsen metodstöd för BBIC (Barnets behov i centrum).