Psykisk ohälsa hos äldre

Här samlar vi information som kan vara användbar för dig som arbetar med äldre migranters psykiska hälsa.

Psykisk ohälsa hos äldre

Enligt Folkhälsomyndighetens epidemiologiska rapport ”Skillnader i psykisk ohälsa bland äldre personer” (2019) är depression bland äldre ett allvarligt och ökande folkhälsoproblem. I synnerhet äldre kvinnor har i oroande hög utsträckning kliniskt signifikant ångest.

PTSD hos äldre

Ju fler potentiellt traumatierserande händelser en person varit med om, desto större risk att utveckla posttraumatisk stress (PTSD), och därmed har de som levt längre ofta en förhöjd risk.

Äldre har andra traumasymtom

Flera studier visar att äldre personer med PTSD delvis har andra – men också allvarligare – symtom än yngre, vilket gör att deras sjukdom kanske inte upptäcks. Likt barn har en något annorlunda symtombild kan alltså även äldre ha det, och på samma sätt som yngre fått en särställning i diagnosmanualer bör seniorer också få det.

Sent debuterande PTSD

Alltför många patienter har plågats av PTSD från ung ålder och genom hela livet. Men det finns också de som inte utvecklat PTSD efter kriget eller ankomsten till Sverige, utan vars sjukdom debuterar decennier efter den traumatiska händelsen.

Differentialdiagnos demenssjukdom och sen PTSD

En viktig differentialdiagnos är mellan sent debuterande PTSD och kognitiv sjukdom, där framför allt minnes- och koncentrationssvårigheter kan uppfattas snarlika, exempelvis i Alzheimers sjukdom och PTSD. Problem med att bilda nya minnen, orientera sig i tid och rum eller följa med i samtal har olika orsaker i de båda sjukdomarna, men kan te sig mycket lika i diagnostiskt samtal.