Hälsokommunikation

Tillsammans med våra hälsokommunikatörer lär sig nyanlända och asylsökande hur de kan ta hand om sin egen och familjens hälsa – fysiskt såväl som psykiskt – men också hur svensk sjukvård fungerar. Allt på deras eget språk.

Att skapa förutsättningar för hälsa och förebygga ohälsa tror vi stärker målgruppens möjligheter att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet.

Alla kommuner i Stockholms län kan boka hälsokommunikation i grupp till sina invånare med migrationsbakgrund. 

Vi träffar även personal i kommun och region som vill ha mer kunskap, om till exempel migrationsprocessens inverkan på hälsan eller livsvillkor för asylsökande och nyanlända.

Hälsokommunikationen

Varje gruppträff utgår från valda ämnen, samtidigt som hälsokommunikatören nogsamt tar tillvara deltagarnas egna erfarenheter och individuella behov. Dialogen – med och mellan deltagarna – är central, vilket betyder gott om utrymme för diskussion och reflektion. 

Se alla ämnen och boka hälsokommunikation

Våra kompetenser

Vi är utbildade inom hälso- och sjukvård eller folkhälsovetenskap samt i MI (motiverande samtal). Vi talar lätt svenska, arabiska, amarinja, dari, persiska, ryska, somaliska, tigrinja, ukrainska och engelska.

Med egen utländsk bakgrund vet vi vad det innebär att vara ny i ett land, och vilken betydelse medhavda normer, traditioner, erfarenheter och vanor kan få i mötet med det nya samhället.

Så här arbetar våra hälsokommunikatörer

Filmen är 4.03 minuter lång.