Folkhälsoarbete

Utöver stöd och utbildning till vårdpersonal, som möter patienter i ett mångkulturellt samhälle, har vi ett folkhälsouppdrag: Att verka för jämlik vård och hjälpa människor med migrantbakgrund till en bättre hälsa.

Vårt folkhälsoarbete består av tre delar:

Hälsokommunikation

Föreläsningar om hälsa och levnadsvanor för nyanlända och andra med migrantionsbakgrund på deras eget språk.

Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer

Kultur- och språkanpassat stöd som ger gravida och barnfamiljer bättre förutsättningar att leva mer hälsosamt, vilket i sin tur ska förebygga övervikt och obesitas.

Hälsoinformation

Flerspråkiga hälsoinformatörer möter allmänheten på plats i närområdet för att prata om hälsa, levnadsvanor och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar.