Hälsoundersökning

Alla som söker asyl eller är flyktingar ska få erbjudande om hälsoundersökning. Detsamma gäller papperslösa personer eller vissa anhöriga när de söker vård.

Sveriges samtliga regioner har laglig skyldighet att erbjuda hälsoundersökning till:

• Asylsökande
• Flyktingar (exempelvis kvotflyktingar och flyktingar via massflyktsdirektiv)
• Papperslösa
• Vissa anhöriginvandrare

Undersökningen är frivillig och kostnadsfri. Den är aldrig akut och utesluter inte annan vård. Ett antal vårdcentraler i Region Stockholm har uppdraget att utföra hälsoundersökningarna (se Vårdgivarguiden). Transkulturellet Centrum utbildar, i samarbete med Smittskydd Stockholm, kontinuerligt ny vårdpersonal som arbetar här.

Sjuksköterskan gör hälsoundersökningen – som är ett samtal med patienten om hens hälsa (oftast via tolk) – för att identifiera eventuell somatisk och psykisk ohälsa. Här ingår frågor om tidigare hälsohistoria, anamnes, flyktingbakgrund och traumatiska händelser, som tortyr, hot och våld. Läs mer om frågor som kan vara svåra att ställa.

Patienten har sannolikt befunnit sig i utsatthet, både före och under en flykt hit, och kan därför behöva vård. En lyhörd sjuksköterska med öppet förhållningssätt, i samarbete med en tolk som talar rätt språk och dialekt, skapar goda förutsättningar för vårdmötet.

Detta ingår också i hälsoundersökningen

• Remittera patienten vidare till rätt vårdnivå beroende på hens behov.
• Erbjuda stödsamtal eller remiss till psykiatrin vid behov.
• Göra en kroppsundersökning vid behov.
• Bedöma behov av smittskyddsåtgärder, såsom smittskyddsprovtagning.
• Fastställa patientens vaccinationsstatus.
• Beskriva hur regionens hälso-, sjuk- och tandvård fungerar.
• Informera om vilken vård patienten har tillgång till (baserat på hens flyktingstatus).
• Se till att patienten får sitt gröna hälsoundersökningskort: