Vård som inte kan anstå - vilken rätt till vård har asylsökande och papperslösa?

Den hälso-, sjuk- och tandvård som regioner enligt lag är skyldiga att erbjuda asylsökande och personer utan uppehållstillstånd (papperslösa) skiljer mellan vuxna och barn, där de senare har samma rättigheter som folkbokförda barn. Med det sagt - kan regioner erbjuda vård i större omfattning än vad regelverken säger.

Vård som inte kan anstå är enligt Socialstyrelsen:

  • Akut vård och behandling samt vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.

  • Vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten.

Barn: Vård som inte kan anstå

Barn ska ha samma förutsättningar till vård, omsorg och tandvård vare sig de är folkbokförda eller inte.

Vuxna: Vård som inte kan anstå

Från den dag då patienten fyller 18 år har hen rätt till vård som inte kan anstå:

Lagar som styr detta område

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) respektive tandvårdslagen (TvL 1985:125) redogör för hur hälso-, sjuk-och tandvård ska bedrivas i Sverige.

Plattform för hälso- och sjukvårdens prioriteringar

Svenska Läkaresällskapets plattform beskriver tre etiska principer som ska styra hälso- och sjukvårdens prioriteringar. 

Sverige följer FN:s deklarationer och andra konventioner

Vad säger Smer?

Enligt Smer (Statens medicinsk-etiska råd) och deras rapport ”Vård för personer utan permanent uppehållstillstånd" saknas juridiskt stöd i flera led för att på förhand frånta en grupp eller individ tillgång till vård på grund av oviss migrationsstatus eller ovisst medborgarskap.