Kulturformuleringsintervjun (KFI) som stöd

Om en patient säger att hens problem beror på "djinner", kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det en religiöst och kulturellt färgad syn på problemet?

För att ta reda på det är kulturformuleringsintervjun (KFI) ett gott stöd. Det är en intervjuguide som ingår i den psykiatriska diagnoshandboken DSM-5
(Habilitering & Hälsa, Region Stockholm).

Kulturformuleringsintervjun består av 16 öppna frågor som låter patienten berätta om sin syn på problem, situation och förväntningar på vård och stöd. Använd intervjun som ett komplement till övrig diagnostik och när du utforskar betydelsen av kultur och kontext i mötet med din patient. Den här metoden har all fokus på patienten och är användbar även för patienter utan migrationsbakgrund.

2019 kompletterades intervjun med tolv tilläggsintervjuer för att du ytterligare ska kunna fördjupa bilden av din patients situation.

Ladda ner kulturformuleringsintervjun (Pilgrim Press)

Journalför din kulturformuleringsintervju

Skapar en gemensam förståelse 

Intervjuguiden ger dig och din patient en gemensam och djupare förståelse för problemen och ni kan utforska dem tillsammans på ett nyfiket sätt.

Sätter patienten i ett sammanhang

Kulturformuleringsintervjun ger dig ett helhetsperspektiv och en förståelse för hur patientens kontext påverkar både patient och problem. Intervjun belyser patientens egna resurser, till exempel tidigare coping strategier och sociala nätverk, men också familjemedlemmars syn på problemen, traditioner eller trosuppfattningar.

Mervärde för patienten

Kulturformuleringsintervjun kan bidra till att patienten känner sig betydelsefull och stärkt av att bli tillfrågad, att hens berättelse och bidrag är värdefull i den kliniska bedömningen. De öppna frågorna gör det lättare för patienten att uttrycka sina problem och ert samtal kan snabbare ta sig till en djupare nivå.

Culture, DSM-5 and How It Will Impact Your Work

Se film med Dr Roberto Lewis-Fernández, Professor of Psychiatry at Columbia Univeristy.