Tolkade samtal i vården

Om du och din patient eller klient inte talar samma språk kan det uppstå hinder i vårdmötet – då behövs en tolk.

För en patientsäker och tillgänglig vård måste du förstå vad din patient vill berätta, och hen måste i sin tur förstå det du vill förmedla. Tillgång till en kompetent tolk är ofta förutsättningen för detta.

Personer som inte behärskar det svenska språket har laglig rätt till kostnadsfri tolk i kontakten med myndigheter och offentlig service. Då ansvarar Region Stockholm (och vårdgivare med avtal med Regionen) för att tillhandahålla tolken. Rätt till tolk regleras i förvaltningslagen förvaltningslagen (2017:900) och patientlagen (2014:821).

Tänk på att patientens barn eller andra anhöriga inte ska användas som tolk. Är patienten ett barn kan det behövas tolk även om hens förälder eller vårdnadshavare kan svenska.

Innan du beställer tolk

 • Du behöver veta vilket språk och vilken dialekt patienten talar.
 • Personer från samma land, eller ens samma familj, har inte nödvändigtvis samma modersmål.
 • Kommunikationen kan försvåras om en person tvingas prata på ett språk som för hen symboliserar förföljelse och förtryck.
 • Låt gärna patienten peka på Vårdgivarguidens språkkarta (pdf) vilket språk hen behöver översättning från.
 • Ta reda på om patienten har önskemål om tolkens kön.
 • Vilken tolkform passar bäst? En distanstolk deltar via telefon eller videosamtal, medan platstolken medverkar fysiskt på plats.

Boka tolk

Vårdgivarguiden finns information om hur du till exempel bokar olika tolktjänster och rapporterar avvikelser när bokad tjänst inte levererats som förväntat.

Vårdgivare med många patienter i ett visst språk kan få fast tolktjänst – en tolk tillgänglig på telefon eller på plats varje vecka. 

Tänk på att tolkade samtal tar längre tid än ett vanligt samtal – boka mötet med goda tidsmarginaler.

Informera gärna om samtalets förutsättningar, exempelvis:

 • Vilka som är med – deltagande patient och eventuella anhöriga
 • Vilken typ av vårdbesök det gäller (som tandvård, elevhälsa, slutenvård eller på en vårdcentral).
 • Vad mötet kommer att handla om.

Under tolkningen

 • Inled samtalet med att tolken presenterar sig.
 • Vänd dig till patienten när du talar.
 • Uttryck dig så enkelt som möjligt och undvik krångliga ord.
 • Information, muntlig som skriftlig, ska anpassas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
 • Vissa ord och yrken finns inte på alla språk eller har andra betydelser, exempelvis psykisk hälsa, kurator eller tandhygienist. Tolken förklarar då vad ordet betyder och möjligen även dess sammanhang.
 • Be patienten berätta hur hen har uppfattat det som sagts innan ni avslutar samtalet.

Efter tolkningen

För att underlätta vid framtida vårdbesök: Dokumentera i patientens journal att hen behöver tolk, på vilket språk, eventuell dialekt och eventuella önskemål om tolkens kön.

För en patient med långvariga vårdkontakter, exempelvis psykoterapi, är kontinuitet viktigt. Att använda samma tolk vid samtliga samtal är därmed att föredra.