Psykosocialt stöd och behandling

Vår hälsa påverkas bland annat av aktuell livssituation, arbetsförhållanden och personliga nätverk. För patientens del kan sociala och ekonomiska förutsättningar påverka möjlig behandling.

Då bör sjukvården bidra till mer stabilitet genom olika former av stöd och sociala insatser. Att utforska patientens livssituation, resurser och behov för att ge psykosocialt stöd är en del av hens vård som helhet, och av betydelse för vård med gott resultat.

Att sakna stöd

Den som, utöver tunga upplevelser innan och under flykten till Sverige, känner sig ensam, isolerad och kanske inte välkommen i samhället har ökad risk för sjukdom. Att sakna stöd kan dessutom göra det svårare att söka vård eller fullfölja en behandling, detsamma gäller den vars familj motsätter sig vård.

Ibland är patientens sociala eller ekonomiska problem direkt behandlingsstörande, som oro för var hen ska bo eller att kunna ge sina barn mat. För att ge den som upplever maktlöshet en större känsla av kontroll finns det flera saker du kan göra. 

Vi kan stötta på olika sätt

Stödet minskar patientens oro, gör att hen kan fokusera mer på behandlingen och stärker er relation. Beroende på patientens behov kan du: 

  • Förklara hur asylprocessen fungerar.
  • Förklara myndigheters olika roller, exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
  • Samverka med myndigheter patienten berörs av, som att kontakta olika instanser eller boka vårdbesök. Sjukvårdens alla professioner ansvarar för sådan samverkan.
  • Se till att patientens rättigheter och integritet respekteras.
  • Ge praktisk hjälp, som att läsa ett myndighetsbrev eller fylla i en blankett.

Mer om stöd i psykosocialt arbete och behandling (pdf), se vårt faktablad.

Så arbetar kuratorn

En leg. hälso- och sjukvårdskurator (Akademikerförbundet SSR) har utöver den egna patientkontakten ofta en rådgivande, samordnande och handledande funktion gentemot annan vårdpersonal i sociala och psykosociala frågor.

Kuratorns arbete i sin tur är en kombination av social rådgivning, sociala åtgärder, samordning av insatser och kvalificerade samtal. Till ansvaret hör ofta även anhörigstöd. I stöd och behandling till patienten ingår samtal, för att till exempel anpassa sig till en ny livssituation, bearbeta svåra besked eller hantera kriser. Det kan även handla om att vägleda eller koordinera samhälleliga resurser från bland annat socialttjänst, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.

Ett lyckat behandlingsresultat kräver att vi arbetar i professionsöverskridande team där vårdens alla kunskapsområden samverkar – medicin, psykologi och socialt arbete – ur ett biopsykosocialt perspektiv.

Vill du få konsultation eller handledning?

Kontakta oss gärna för feedback i ett patientärende eller med allmänna frågor om psykosocialt stöd och behandling.