Juridik: Vad är tortyr?

Tortyr är förbjudet enligt ett flertal internationella konventioner. FN:s tortyrkonvention är en av dem, vilken Sverige ratificerade 1985.

Där definieras tortyr som:

"any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

Tortyr är en medveten handling med ett syfte. Handlingen ska ha resulterat i betydande lidande. Myndigheters begränsade och proportionerliga våld inom lagens ramar (exempelvis i samband med arresteringar eller för att förhindra att en fånge flyr) anses inte vara tortyr.

Tortyr för att avskräcka aktivitet bedöms i dag vara vanligare än för att tvinga fram information. Tortyrtekniker kan vara både fysiska och psykiska, precis som tortyrskadorna.

Vem är förövare?

Det är inte vårdens uppgift att bedöma vem som utfört våldet mot patienten utan enbart att dokumentera skador och anamnes.

Värt att veta är ändå att Europakonventionen, så som den är prövad i Europadomstolen, utvecklat en definition av förövare anpassat till en modern kontext. Europakonventionen har särskild betydelse eftersom den gäller som lag i Sverige. Här framgår att inte enbart represetanter för en stat (polis, militär, sjukvårdspersonal) kan vara förövare, utan också aktörer som styr ett område (IS, al-Shabab, talibanerna).

En del anser att även ”auktoriteter” eller ”det allmänna” kan utöva tortyr. Då skulle personer som företräder en majoritetskultur kunna vara förövare, exempelvis när det gäller våld mot HBTQ-personer, hederskultur och kvinnoförtryck, om det sker med medvetenhet och syfte enligt definitionen av tortyr, och där staten inte skyddar offren.