Inbjudan till lanseringen av det regionala vårdprogrammet posttraumatiskt stressyndrom

21 maj lanseras Stockholmsregionens vårdprogram för PTSD hos barn och vuxna - ett program med rekommenderade behandlingar och var du hittar dem.

Dagen kommer varvas med nulägesbeskrivning, information om vårdprogrammet och en lättare utbildning i behandling av PTSD.

Det här är posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppkomma efter potentiellt traumatiska händelser som att själv vara utsatt för livsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld. PTSD kan också uppkomma efter att ha bevittnat när någon annan drabbas av detta, få kännedom om att en nära familjemedlem eller vän drabbats eller att upprepade gånger eller under extrema omständigheter konfronteras med sådana händelser.

En sjukdom som ökar

PTSD är en sjukdom med stor sjukdomsbörda och suicidrisk och som ökar i befolkningen, bland annat på grund av att allt fler invånare med en flyktingbakgrund och som varit drabbade av krig, tortyr och flykt.

Det är av vikt att patienter med PTSD identifieras på ett tidigt stadie, fångas upp och remitteras till rätt vårdnivå samt att förutsättningarna för vårdgivarna att bedriva en god vård ökar och optimeras.