Begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga lagen strider mot Europakonventionen

Det har Migrationsöverdomstolen slagit fast i en ny dom.

Den aktuella domen gäller tre syriska medborgare som har fått  rätt att återförenas med den fjärde familjemedlemmen, ett barn som kom till Sverige 2015 och fick tillfälligt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

Migrationsöverdomstolen bedömer att den inskränkning som den tillfälliga lagen innebär inte står i rimlig proportion till regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande till Sverige. I domen fokuserar domstolen på separationen av familjemedlemmar, och tar bland annat fasta på barnets bästa, separationens längd och att familjen inte kan återförenas på annan plats än i Sverige.