Människor på flykt – vägledning om smittskydd till hälso- och sjukvården

Med anledning av det stora inflödet av flyktingar till Sverige har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta prioritering av vem som ur smittskyddssynpunkt behöver komma i kontakt med vården redan innan hälsoundersökningen. 

Differentialdiagnostiska överväganden av smittsamma sjukdomar som kan förekomma i den här gruppen tas också upp i vägledningen.