Ingen utvisning av torterade asylsökanden utan garantier på tillgång till vård

Enligt en ny dom i EU-domstolen får asylsökande personer som utsatts för tortyr inte utvisas om inte hemlandet kan garantera att de får vård för tortyrskadorna. Det gäller även vid psykologiska skador och suicidrisk.

Domen tydliggör hur stor roll medicinsk bedömning – somatisk och psykiatrisk – har i asylärenden där flyktingen torterats, och därmed också vilken kompetens som behöver finnas i vården.

Var tredje asylsökande uppger att hen varit utsatt för tortyr och i vården krävs kunskap för att kunna identifiera dem. Alla tortyröverlevare, även de som fått uppehållstillstånd, har rätt att få sina skador - somatiska och psykiatriska - utredda och dokumenterade. 

I höst genomför Transkulturellt centrum två utbildningar där du som jobbar i vården kan höja din kompetens.

 

Det här innebär den nya domen

Det finns redan i dag ett absolut förbud att utvisa personer tillbaka om det finns risk för tortyr. Det som är nytt är att EU-domstolen, vars uppgift är att se till att länder i unionen följer EU-lagstiftningen, slagit fast att en asylsökande person som tidigare utsatts för tortyr inte heller får skickas tillbaka om mottagarlandet (där tortyren utförts) saknar tillgänglig vård för att ta hand om tortyroffrets skador och om det medför hälsorisker för den asylsökande.

Det kan till exempel handla om att regimen inte tar ansvar för tortyröverlevares rätt till rehabilitering, att regimen begränsar tillgång till vård för vissa grupper (som den sökande tillhör) eller på annat sätt visar att den inte är beredd att ta ansvar för den torterades skador.

Mer om EU-domstolens dom

Den aktuella domen gäller en torterad asylsökande från Sri Lanka. EU-domstolen beviljade mannen uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande i Storbritannien. Han led av posttraumatisk stress och depression, och domstolen motiverar sitt beslut framför allt utifrån de psykiatriska symtomen och risken för suicid om mannen utvisas.

Domstolen slår fast att det måste riktas särskild uppmärksamhet mot psykologiskt lidande och att torterade personer har en särställning i relation till annat psykiskt lidande genom FN:s tortyrkonvention, som ger tortyroffer rätt till så full rehabilitering som möjligt.  

Domen är ovanlig eftersom hälsoskäl och bristande tillgång till vård sällan anses vara skäl att inte utvisa en person som söker asyl, därmed talar domen om hur starka vårdrättigheterna för tortyrskadade är.

Mer om domen på juridikbloggen EU Law Analysis