Delaktighet i habiliteringen för nyanlända patienter i Järva

Järva habiliteringscenter har gjort en studie på sin arbetsplats där de tittat på behandlarnas metoder och strategier för att nå fram till patienterna med sina habiliteringsinsatser.

Många av habiliteringscentrets patienter har utomeuropeisk bakgrund, de har kommit som flyktingar och har ännu inte fått sina primära behov tillgodosedda. 

Centret ville öka sin medvetenhet om vad - och hur - de gör för att skapa medverkan och delaktighet hos patienter som inte har några förkunskaper om vad habiliteringsinsatser är för något, och inte alltid heller någon motivation.

Ett annat syfte med att sätta ord på och dokumentera sina erfarenheter är att underlätta introduktionen av nya medarbetare.

Frågeställningar som studien lyfter

  • Vilka faktorer förstärker patientens känsla av delaktighet och ger förutsättningar att genomföra planerade insatser?
  • Vilka framgågsfaktorer har litteraturen identifierat?
  • Kan centrets framgångsfaktorerr kategoriseras?

Att åstadkomma delaktighet i habiliteringsprocessen för patienter inom habiliteringscenter Järva