Kompetensutveckling inom etableringen

I vårt uppdrag ingår att samla kunskap om hälso-/sjukvård- samt tandvårdsfrågor för gruppen nyanlända som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Detta gör vi genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom ramen för nätverket ”Hälsa och etablering” som vänder sig till handläggare inom Arbetsförmedlingen som möter nyanlända. Nätverket träffas nästa gång 7/10 på Transkulturellt Centrum kl 9-11. Vi kommer att beröra medicinska aspekter på mötet med nyanlända.

Funktionshinder i etableringen

SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) genomför under hösten kompetensutvecklingsinsatser med syfte att öka kunskapen om personer med etnisk minoritetsbakgrund och funktionsnedsättning. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom olika myndigheter som möter nyanlända under etableringen och vi kommer att medverka med föreläsningar. Insatserna är del av ett projekt med syfte är att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län så att de med funktionsnedsättning och/eller trauma ska säkerställas samma möjligheter som övriga deltagare i etableringen. Mer om projektet och kompetensutvecklingsinsatserna under hösten kan du läsa här:
Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser