Att journalföra din intervju

Du journalför din kulturformuleringsintervju i Region Stockholms journalverktyg TakeCare.

När du loggat in i TakeCare kan du söka efter olika termer beroende på vilka frågor du ställt i din intervju. Använd funktionen ”lägg till term” och sök efter ”kfi” för att få fram samtliga termer som hör till kulturformuleringsintervjun. Välj sedan den eller de termer som är relevanta för just din intervju. När du hittat rätt term skriver du en kort sammanställning av intervjun i TakeCare.  

blobid2.png

Mer om hur termerna kopplas till intervjufrågorna

Förenkla journalföringen med tilläggsmall

För att förenkla journalföringen finns en tilläggsmall som gör att samtliga termer som hör till intervjun enkelt kan läggas till i de ordinarie mallarna.

Om tilläggsmallen finns tillgänglig på den enhet där du arbetar kan du lägga till den med funktionen ”lägg till mall”.

blobid3.png 

Personlig information och patientintegritet

Kulturformuleringsintervjun ger en utförlig personlig berättelse som är viktig för behandlarens förståelse av patienten. Däremot är det inte säkert att alla detaljer ska dokumenteras. Du behöver noga överväga balansen mellan nyttan av personlig information och patientens integritet. 

Så här skriver Norra Stockholms Psykiatri i sin jämställdhets-, HBT- och mångfaldsplan:  

”Patientens upplevelse av sin identitet, viktiga gemenskaper (till exempel kulturella och religiösa) och sociala omständigheter dokumenteras på ett respektfullt sätt i journalen i de fall det är relevant för att ge en god och säker vård.”