Tandvård för migranter

Kommuner och regioner ska vid behov erbjuda medicinsk vård till alla som vistas i Sverige – asylsökande, papperslösa, bosatta och andra. Besökande från andra länder har olika regler för vård, beroende på var de är medborgare och deras juridiska status i Sverige.

EU/EES-medborgare  

Tandvård täcks av den allmänna sjukförsäkringen för personer som är försäkrade i andra EU/EES-länder, enligt förordningen 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen inom EU.

  • EU/EES-medborgare som är folkbokförd här har samma statliga tandvårdsstöd som folkbokförda svenska medborgare.
  • EU/EES-medborgare som inte är bosatt, men är anställd eller studerar här, har samma statliga tandvårdsstöd som bosatta svenska medborgare.
  • EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd för nödvändig tandvård.

Patienten styrker sin rätt till vård genom att visa det europeiska sjukförsäkringskortet.

Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

EU-migranter utan europeiskt sjukförsäkringskort

EU-migranter syftar här på den grupp hemlösa, arbetslösa och oförsäkrade EU-medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige för att försöka försörja sig. De har som EU-medborgare rätt till subventionerad nödvändig tandvård.

EU-migranterna står ofta utanför hemlandets socialförsäkringssystem, varför de saknar det europeiska sjukförsäkringskortet som ger rätt till statligt tandvårdsstöd för nödvändig tandvård i Sverige.

Gruppens möjlighet till vård försvåras dessutom av att de, liksom övriga EU-medborgare, uppehåller sig lagligt i Sverige under tre månader och därför faller utanför lag (2013:407). Denna lag ger personer som vistats i Sverige utan nödvändiga tillstånd (så kallat papperslösa), rätt till subventionerad vård under dessa månader om vården inte kan anstå.

Socialstyrelsen har pekat på alternativet att betrakta EU-migranter, som vistats här längre än tre månader, som papperslösa i laglig mening. I sådana fall saknar de nödvändiga tillstånd och borde, enligt Socialstyrelsen, ha rätt till subventionerad vård som inte kan anstå.

Personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektiv

Från länder utanför EU/EES-området


Personer som inte är bosatta här och kommer från länder utanför EU/EES-området, vilka Sverige saknar sjukvårdskonventioner eller andra samarbeten med, har inte rätt till statligt subventionerad tandvård. Därmed ska patienten själv bekosta så väl akut som planerad tandvård.

Migrationsverket rekommenderar att målgruppen har en privat sjukförsäkring där tandvård, som täcker kostnader upp till 30 000 euro och är giltig i alla Schengenländer, ingår. 

Mer information hos Migrationsverket:

Asylsökande och papperslösa

För asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (så kallat papperslösa) gäller särskilda regler för tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård: 

Barn (upp till 18 år) i den här gruppen ska erbjudas samma vård som bosatta barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård samt regelbunden tandvård.

För vuxnas del är den subventionerande tandvården begränsad till ”vård som inte kan anstå”. Regionen har dock rätt att erbjuda vård i större omfattning än vad regelverket säger.

Socialstyrelsen om vilken vård och omsorg regionerna ska erbjuda asylsökande med flera (pdf).

För dig som vill veta mer