Utreda utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar

Hur utreder vi patienter med ett annat modersmål, annan kulturell bakgrund, kontext och identitet?

Kan vi utreda patienter där det krävs tolk? Hur skiljer vi utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning (det som tidigare kallades neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning) från annan psykiatrisk sjukdom och de symtom som kan innebära funktionsnedsättning i vissa områden?  

För att få kvalitativ information om patienten måste vi förstå komplexiteten. Vi måste sätta det kvantitativa testresultatet och symtomen i relation till patientens sociokulturella bakgrund, kontext och identitet. En sådan helhetsbild kan många gånger vara avgörande för differentialdiagnostiken.

Hur olika tillstånd kan påverka varandra

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar ökar risken för psykisk sjukdom. Psykiatriska symtom kan i sin tur dölja en primär kognitiv funktionsnedsättning. 
 
Samtidigt kan långvarig psykisk ohälsa leda till en mycket komplex bild av besvär och olika rigida beteendemönster som liknar någon form av funktionsnedsättning, men som ändå inte uppfyller kriterierna för detta.