Suicid

Att människor väljer att begå självmord kan vara ett uttryck för en allvarlig psykisk sjukdom, som depression, men det kan också utlösas av en personlig krissituation och svår psykosocial belastning. Migration och trauma är kända riskfaktorer för suicid.

Kvinnor med invandrarbakgrund framstår som särskilt utsatta.Samtidigt kan det vara svårare för vårdpersonal att bedöma suicidalitet hos den utrikesfödda patienten. Språkskäl, stigma, kulturella uttryck och okunskap om vården kan bidra.  

Asylsökande befinner sig i en särskilt utsatt situation dels därför att de utsatts för många stressfaktorer nyligen och dels därför att de har osäker juridisk status i Sverige. Läs mer om detta i länken
Assessment and treatment of asylum seekers after a suicide attempt

 

Assessment and treatment of asylum seekers after a suicide attempt

WHO, Preventing suicide. A global imperative. 2014

Kvinnor utsatt grupp

Ändrade könsroller, generationskonflikter, trauman – det är några förklaringar som förts fram som orsak till kvinnors ökade utsatthet.
Läs mer i boken Suicidal behavior of immigrants and ethnic minorities in Europe.

Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Temadag om suicidprevention.

Dokumentation från en temadag 30 mars 2017 i regi av Uppdrag psykisk hälsa och Sveriges kommuner och landsting.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa har sammanställt stödmaterial på sin webbplats, från råd till yrkespersoner, anhöriga och allmänhet, till adresser till organisationer som ger stöd till självmordsnära personer.