Svenska Läkaresällskapet avråder från tvångsmedicinering vid avvisning

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken.

Läkare och sjuksköterskor avråds medverka vid tvångsmedicinering