Barnkonventionen blir lag

Riksdagen har röstat ja till att göra barnkonventionen till lag, i syfte att stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken. Lagen träder i kraft 1 januari 2020.

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och den började gälla i Sverige 1990. Den är ett rättsligt bindande internationellt avtal där grundprincipen är att barn är individer med egna rättigheter. Trots att Sverige godkänt konventionen anser regeringen anser att den inte fått tillräckligt genomslag i praktiken och vill därför göra den till lag.

Mer om den nya lagen och vad den innebär på Barnombudsmannens webbplats