Hälsa och välfärd för samer i Stockholm

Samer är en av fem nationella minoriteter i Sverige och sedan 1977 även erkänt som urfolk av Sveriges riksdag. Det innebär att hälso- och sjukvården – och andra myndigheter – har särskilda skyldigheter att tillgodose gruppens behov.

Under 2019 blev Region Stockholm, enligt minoritetslagen, samiskt förvaltningsområde. Därmed har Regionen inte bara allmän skyldighet att informera, föra dialog med och främja kulturen hos samer och andra mioriteter, utan även erbjuda muntlig och skriftlig kontakt på samiska och verka för personal som talar samiska.

Nationell strategi för samisk hälsa

För att stödja utvecklingen av en kulturanpassad hälso- och sjukvård har Kunskapsnätverket för samisk hälsa tagit fram en nationell strategi som Sveriges regioner ska arbeta utifrån i sina organisationer. Strategin ska även utmynna i bättre kunskap om samers fysiska och psykiska ohälsa.  

Som ett led i detta har Region Stockholm gett Transkulturellt Centrum i uppdrag att undersöka hur samer bosatta i regionen mår – deras syn på den egna hälsan och sina vårderfarenheter, men också vilka önskemål de har.

På den här sidan kommer vi rapportera om vår kunskapsinsamling, men också samla rapporter, utbildningar, länkar till organisationer och annan information med anknytning till samisk hälsa. 

E-utbildning i samisk kulturförståelse

En viktig utbildning för dig som arbetar inom vård och hälsa, då forskning visar att vården ofta har begränsad kunskap om samisk kultur och samiska livsvillkor. Det kan påverka vårdmötet och göra det svårt att nå mål om en god hälsa och vård på lika villkor.