Trauma

Att ha utsatts för traumatiserande händelser kan leda till allvarliga psykiska tillstånd som depression, ångest och PTSD, posttraumatiskt stresstillstånd. Trauma påverkar människors grundläggande psykosociala stödsystem på många sätt. Påfrestningar i det nya landet kan förvärra psykiska symtom efter trauma.

Med resiliens avses människors förmåga att gå igenom svåra händelser och utvecklas vidare. Det är en förmåga som stärks i samspelet mellan individer och mellan individ och samhälle.

Patienter kan avstå från att berätta om trauma därför att de väntar sig att vården ska ställa frågorna eller för att de inte känner till sambandet mellan trauma och psykisk ohälsa. Det är viktigt för personal som möter nyanlända flyktingar i korta möten, som vid en hälsoundersökning, att uppmärksamma trauma.

Kulturella aspekter av trauma

Uttrycken för traumarelaterade sjukdomar, sjukdomsförklaringar och synen på lämpliga sätt att hantera trauman kan variera mellan kulturer. Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 och tilläggsmodulen om invandrare och flyktingar gör det möjligt att utforska patientens traumaerfarenheter.

Att stärka resiliens

Vid en holländsk psykiatrisk klinik har man utformat hela vården för att stärka resiliens. Att stärka nätverk, att hitta fungerande sociala sammanhang och aktiviter, att finna mening i tillvaron kan stärka förmågan att gå vidare. 

Traumats effekter på psykosociala stödsystem

Den australienske psykiatern Derrick Silove har beskrivit hur trauma påverkar förmågan att uppleva trygghet och säkerhet; band och nätverk med andra personer; behovet av rättvisa och skydd från övergrepp; identitet och roller; existentiell mening och sammanhang.