Dokumentera tortyrskador på vårdcentral

I fyra korta filmer berättar Karl Gårdfeldt, ST-läkare i allmänmedicin, hur medicinsk dokumentation på vårdcentralen går till. Han beskriver allmänläkarens roll och lyfter viktiga aspekter i undersökningen av en tortyrskadad patient.

Dokumentera tortyrskador på vårdcentral

Viktigt vid undersökningen av en tortyrskadad patient

Vanliga somatiska fynd hos en tortyrskadad patient

Skriva intyg och dokumentera tortyrskador

Tortyr förekommer i tre fjärdedelar av världens länder och en tredjedel av asylsökande i Sverige berättar om tortyrupplevelser, barn och äldre inkluderat. 

FN:s tortyrkonvention, och i mer modern tid Europadomstolens praxis i tolkandet av Europakonventionen (gäller som svensk lag), slår fast asylsökandes rätt till rehabilitering. I FN-konventionen så tydligt som rätten till full rehabilitering, det vill säga utredning, behandling och medicinsk dokumentation.

Asylsökandes rätt till intyg

Det är förbjudet att utvisa någon till tortyr och omvänd bevisbörda gäller om en asylsökande kan ”göra sannolikt” att hen har utsatts för tortyr. Då måste Migrationsverket visa att en torterad person som utvisas inte kommer råka illa ut igen. Att ”göra sannolikt” betyder enligt Europadomstolen att den asylsökande uppsöker en vårdcentral som dokumenterar hens skador. Allmänläkaren på vårdcentralen förutsätts inte vara expert på tortyrskador utan ska bara dokumentera det hen ser.

När vårdcentralen gjort sin dokumentation

Om den asylsökande behöver utredas ytterligare, ska kompetent personal göra en expertutredning. Migrationsverket ansvarar för att beställa en sådan utökad undersökning, vars riktlinjer finns i FN:s standard för dokumentation, det så kallade Istanbulprotokollet. I dagsläget genomförs dock inga sådana utredningar inom Region Stockholm, men de går att beställa hos Röda Korset.

Dokumentation för patienter med uppehållstillstånd

En noggrann medicinsk dokumentation av tortyrskador är viktig inte bara i asylprocessen, en tidig identifikation av somatiska och psykiska skador ger en bättre behandlingsprognos för de patienter som sedan får uppehållstillstånd. Även personer som bott länge i Sverige kan önska en tortyrskadeutredning. Det kan bero på att de behöver sjukvård, men också för att dokumentationen kan styrka deras vittnesmål om förövaren ställs inför rätta.