Stöd till nyanlända i Stockholms stad i samverkan med Welcome House

Tillsammans med Stockholms stads Welcome House, där målgruppen får stöd den första tiden, driver vi projektet "Hälsofrämjande insatser för nyanlända".

Bakgrunden till projektet är ett stort behov av hälsofrämjande insatser tidigt i etableringsprocessen samt att Region Stockholm och Stockholm stad saknar en utarbetad samverkan i dessa frågor. Projektet, som pågår 220901–240831, finansieras av Samordningsförbundet, Stockholms stad.

Hos Welcome House får nyanlända stöd med folkbokföring, inskrivning på Arbetsförmedlingen, bostads- och samhällsvägledning. De får även del av studie- och yrkesvägledning, digital kompetenshöjning, föreningsaktiviteter och hjälp att söka praktik och jobb.

Vår roll i projektet

Via vår hälsoutbildare ska medarbetarna på Welcome House lära mer om:

  • Hur migration kan påverka människors hälsa över tid.
  • Att i ett tidigt skede upptäcka, och förebygga, ohälsa hos sina nyanlända deltagare.
  • Vilka stödinsatser hälso- och sjukvården kan erbjuda deltagarna.

Under projektet ska vi också lära känna varandras verksamheter, utbyta kunskap och erfarenheter – för ett långsiktigt samarbete. Då har vi bättre möjligheter att identifiera, och erbjuda, relevanta insatser till nyanlända på Welcome House. 

Projektgruppen består av projektledare Sati Icho, Stockholms stad, och Lovisa Bourdin, hälsoutbildare på Transkulturellt Centrum.

Hälsoutbildarens roll

Till Lovisas ansvar, gentemot medarbetare och deltagare på Welcome House, hör att:

  • Ha en aktiv roll hos både Transkulturellt Centrum och Welcome House och fungera som länk dem emellan.

  • Identifiera om medarbetarna behöver kompetenshöjning inom området migration och hälsa av Transkulturellt Centrum.

  • Erbjuda deltagarna information och vägledning inom hälsa och sjukvård i grupp vid behov.