Ruotsinsuomalaisena Tukholmassa: Mielenterveys, hoitokokemukset ja hoitotarpeet

Ruotsinsuomalaiset ovat suurin Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä saamelaisten, torniojokilaaksolaisten, romanien ja juutalaisten ohella. Tukholman lääni on yksi kahdestatoista alueesta, jotka kuuluvat Suomen kielen hallintoalueeseen.

Täma tarkoittaa muun muasssa sitä, että alueen ruotsinsuomalaisilla on oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissä eri viranomaisiin  ja heillä on vähemmistölain säätämä oikeus vaikuttaa kaikissa vähemmistöään koskevissa asioissa alueellisessa neuvonpidossa viranomaisten ja politikkojen kanssa.

Terveydenhuollossa tarvitaan lisää tietoa kansallisten vähemmistöjen terveydentilasta ja myös enemmän pätevyyttä, sekä laajempaa kulttuuriosaamista.

Miten ruotsinsuomalaiset suhtautuvat terveyteen ja hyvinvointiin, erityisesti mielenterveyteen? Millaisia kokemuksia ruotsinsuomalaisilla on terveydenhuollosta? Miten ruotsinsuomalaiset haluaisivat terveydenhuollon kehittyvän?

Tiedonkeruu on jo käynnissä

Transkulturellt centrum, joka on Tukholman alueen terveyteen, kulttuuriin ja maahanmuuttoon liittyvien asioiden tietokeskus, tekee parhaillaan haastattelututkimusta nimellä: ”Ruotsinsuomalainen Tukholmassa: mielenterveys, hoitokokemukset ja hoitotarpeet”.

Hankkeessa haastatellaan Tukholman läänin alueella asuvien ruotsinsuomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia terveydestä ja hyvinvoinnista. Miten ja mistä he hakevat apua tarvittaessa ja miten ruotsinsuomalaiset haluaisivat terveydenhuollon kehittyvän tulevaisuudessa?Haastattelukysymykset on kehitetty yhteistyössä Ruotsinsuomalaisen Keskusliiton Tukholman piirin ja Ruotsinsuomalaisen Nuorisoliiton edustajien kanssa.

Haastatteluissa esiin nousevat aiheet analysoidaan ryhmätasolla. Raportti valmistuu vuoden 2023 aikana ja se raportoidaan Ruotsinsuomalaisen, Keskusliiton ja Ruotsinsuomalaisten Nuorisoliiton edustajille, sekä Tukholman alueen terveyden ja sairaanhoidon hallinon edustajille. Aikomus on myös raportoida tulokset englanninkielisessä artikkelissa, joten voimme jakaa tietoa myös kansainvälisesti.

Mitä hyötyä projektista on?

Tämä on ensimmäinen kerta kun laajempi haastattelututkimus koskien ruotsinsuomalaisten terveyttä, hoitokokemuksia ja hoitotarpeita tehdään Tukholman läänin alueella. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietämystä siitä miten voisi ennaltaehkäistä sairastumista ja siitä mitä terveyteen liittyviä riskitekijöitä  Tukholman alueen ruotsinsuomalaiset kokevat.

Tuloksista voi olla hyötyä ruotsinsuomalaisille ja muille väestöryhmille tasa-arvoisen hoidon varmistamisessa. Tulokset voivat myös antaa arvokasta lisätietoa erityisesti niille terveydenhuollon  ammatilaisille,  jotka kohtaavat ruotsinsuomalaisia hoivatyössään.

Toivomuksien mukaan tulokset voivat lisäta myös muiden viranomaisten tietämystä ruotsinsuomalaisista.

Oletko kiinnostunut osallistumaan?

  • Koetko itsesi tavalla tai toisella suomalaistaustaiseksi?
  • Asutko Tukholman läänin alueella?
  • Oletko 18-v tai vanhempi?

Jos vastaat kyllä yllä oleviin kysymyksiin, olet tervetullut osallistumaan haastatteluun, jossa puhutaan sinun näkemyksistäsi ja kokemuksistasi terveydestä ja hovinvoinnista? Haastattelu kestää noin 1- 1,5 tuntia ja se voidaan tehdä paikan päällä tai digitaalisessa muodossa toivomuksesi mukaan. Haastattelu tehdään joko ruotsiksi tai suomeksi. Haastattelu tallennetaan ja anlaysoidaan yhdessä muiden haastattelujen kanssa kokonaiskuvan luomiseksi siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä Tukholman ruotsinsuomalaisille.

Kysymys siitä kuka kuuluu ruotsinsuomalaiseen ryhmään määräytyy Ruotsissa täysin itseidentifioitumiseen. Ryhmäkuuluvuuden valitsee jokainen itse. Tavalla tai toisella suomalaistaustaisella henkilöllä voi olla useita identiteettejä ja ryhmäkuuluvaisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että sinä itse päätät tunnistatko itsesi ruotsinsuomalaiseksi vai et.

Kansallisen vähemmistön asema perustuu siihen, että  suomen kielellä ja kulttuurilla on Ruotsissa vuosisatoja vanha historia. Tämän päivän ruotsinsuomalainen ei välttämättä puhu itse suomea. Henkilön identiteetti voi sisältää monia eri osia kuten esimerkiksi, että näkee itsensä  ehkä osittain ruotsinsuomalaisena tai ruotsalaissuomalainen identiteetti tulee tärkeäksi tietyissä yhteyksissä ja toisissa vähemmän.

Haastattelututkimukseen osallistumiselle ainoa vaatimus on siis, että koet itsesi ruotsinsuomalaiseksi.

Tutkimus on eettisen lautakunnan hyväksymä. Antamiasi henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, jotta kukaan, joka ei kuulu tutkimusryhmään, pääse käsiksi vastauksiin. Kaikki henkilötiedot poistetaan, joten sinua ei voida tunnistaa yksilöna.Osallistuminen on vapaaehtoista ja voit perua osallistumisesi koska tahansa.

Ota yhteyttä tutkijoihimme:
mattias.strand@regionstockholm.se,  08-12348692
mona.lindqvist@regionstockholm.se, 08-12348681