Aktuellt om psykossjukdom och patienter med migrationsbakgrund

En videoföreläsning i två delar med Giuseppe Valeriani, specialistläkare på Transkulturellt Centrum.

Del 1

Guiseppe Valerani, del 1

Del 2

Bland forskare och kliniker i psykiatri finns en finns en lång tradition av forskning på hur traumatiska upplevelser kan leda till ett senare insjuknande i psykossjukdom. Något som blivit alltmer aktuellt i samband med de stora flyktingströmmar som uppkommit efter konflikter i världen.

De första modellerna av psykos, med stark koppling till organiska avvikelser, har gradvis ersatts av bredare modeller som integrerar neurokemisk kunskap och neurobiologiska hypoteser med stress-och sårbarhetsmodellen. I denna kontext har ett flertal studier fokuserat på relationen mellan psykos och migration, relaterat till en gemensam nämnare, så kallad ”social defeat”. Det är ett paraplybegrepp som omfattar misslyckande i integrationsprocessen, social isolering, upplevelser av ojämlikheter, diskriminering och rasism.

Valerani har särskilt fokus på positiva symtom, det vill säga hallucinationer och vanföreställningar, utifrån kontinuummodellen trauma-dissociation-psykos och nya kognitiva förklaringsmodeller.

Han reflekterar även kring de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid psykossjukdom och hur de kan integreras med den senaste kunskapen inom psykos och migration. Är våra rutiner för psykosbedömning och behandling anpassade för migranter? Slutligen lyfter Valerani praktiska verktyg som hjälper dig ge personcentrerad och kulturanpassad psykiatrisk sjukvård.