Hälsokommunikation

Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer träffar nyanlända och asylsökande som lär sig mer om att ta hand om den egna och familjens hälsa – fysiskt såväl som psykiskt – men också hur svensk sjukvård fungerar. Allt på deras eget språk.

Att främja hälsan och förebygga ohälsa hos målgruppen tror vi stärker möjligheterna att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet.

Alla kommuner i Stockholms än kan beställa hälsokommunikation i grupp till sina invånare med migrationsbakgrund. 

Vi träffar även personal i kommun och region som vill ha mer kunskap, om till exempel migrationsprocessens inverkan på hälsan eller livsvillkor för asylsökande och nyanlända.

Hälsokommunikationen

Varje gruppträff utgår från valda ämnen, där hälsokommunikatören nogsamt också tar vara på deltagarnas egna erfarenheter och individuella behov. Dialogen – med och mellan deltagarna – är central i hälsokommunikationen, vilket betyder gott om utrymme för diskussion och reflektion. 

Våra kompetenser

Vi är utbildade inom hälso- och sjukvård eller folkhälsovetenskap samt i MI (motiverande samtal). Vi talar lätt svenska, arabiska, amarinja, dari, persiska, somaliska och tigrinja.

Med egen utländsk bakgrund vet vi vad det innebär att vara ny i ett land, och vilken betydelse medhavda normer, traditioner, erfarenheter och vanor kan få i mötet med det nya samhället.