Nytt uppdrag för centret

Under 2021 rekryterar vi på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett antal hälsoinformatörer. De ska stötta Regionens arbete genom att informera om covid-19-vaccinet, vikten av att vaccinera sig och hur man i övrigt kan skydda sig mot smitta.

Primära målgrupper är nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska. Med information och stöd speciellt utformad för dessa grupper är ambitionen att komma åt de största riskfaktorerna för smittspridning och ökad sjukdomsbörda i samhället.

Hälsoinformatörerna kommer möta målgrupperna både digitalt och fysiskt på olika arenor i Stockholmsområdet. Till deras uppgifter hör också att hjälpa dem som själva har svårt att boka tid för vaccinering och finnas till hands i vaccinationslokalen.

Inledningsvis ska 10–15 personer rekryteras och vid behov kan det bli aktuellt med fler. Fatuma Mohamed är projektledare och ansvarar för rekrytering och administration.

- När alla hälsoinformatörer är på plats ska jag planera deras arbete och fördela de olika uppdragen dem emellan, säger Fatuma Mohamed. Innan dess ska de få utbildning för att kunna lotsa dem de möter kring levnadsvanor, covid-19 och vaccinering.

I hennes ansvar ingår också att varje informatör har tillgång till rätt skyddsutrustning och informationsmaterial att dela ut.

- Jag kommer även lägga stor vikt vid att fånga upp de frågor och funderingar informatörerna får med sig från sina kontakter med målgruppen, säger Fatuma Mohamed. Vi vill utveckla vårt stöd för att så många som möjligt ska välja att vaccinera sig och få kunskap om hur de kan bidra till minskad smittspridning.

Hälsoinformatörerna ska i förlängningen arbeta mer övergripande med att främja hälsosamma vanor hos föräldrar, barn och gravida i socioekonomiskt utsatta områden. Det är ett folkhälsoarbete som ska leda till att färre i målgruppen utvecklar övervikt och fetma.