Ny satsning: Tidiga insatser för nyanlända barns psykiska hälsa

Transkulturellt Centrum medverkar i Karolinska Institutets nya projekt som ska säkerställa alla barns rätt till jämlik vård. Bakgrunden är forskning som pekar på att utrikesfödda barn inte når lika tidig hjälp som svenskfödda barn

- Vi vill överbrygga hindren och göra det lättare att söka vård – tidiga insatser är mycket viktiga för en god prognos vid psykisk ohälsa, säger Karima Assel, doktorand i projektet och barn- och ungdomspsykiater på Transkulturellt Centrum. Hon koordinerar centrets insatser i projektet och kommer också vara med och utvärdera resultatet.

Forskningsprojektet, kallat ”Tidig intervention för nyanlända barn” (TINA), ska undersöka om hälsokommunikation till nyanlända föräldrar i kombination med utbildning till vårdpersonal och enklare kontaktvägar till vårdcentralen kan göra att fler barn med psykisk ohälsa får rätt vård.

– I november börjar vi utbilda personal i Haninge som möter nyanlända barn och föräldrar i bland annat primärvård, socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning, säger Karima Assel.

Utbildningarna kommer till exempel lära ut hur psykisk ohälsa identifieras hos barn, men också hur remissvägar och samverkan mellan första linjen, annan vård och andra samhällsaktörer kan förstärkas.

– För att skräddarsy utbildningarnas innehåll har vi intervjuat personal, och redan i de samtalen tycker vi oss ha sett en ökad medvetenhet kring nyanländas hälsa och tillgång till stöd i vården, säger Karima Assel.

Gruppträffar för föräldrar

Samtidigt som personalen utbildas kommer Transkulturellt Centrums hälsokommunikatörer träffa föräldrar på öppna förskolan och andra arenor i Haninge. På modersmål och lätt svenska ska de få information om tecken på psykisk ohälsa, vad de kan göra som föräldrar och när och hur de söker vård. Här gäller det att nå ut till föräldrar och motivera dem att delta.

– Personalen vi utbildar blir jätteviktiga, de ska fungera som en brygga till föräldrarna och berätta om träffarna, säger Karima Assel.

Projektet, som pågår fram till 2025, drivs av forskargruppen EPICSS och professor Christina Dalman på Karolinska Institutet. Vetenskapsrådet står för finansiering. Transkulturellt Centrum ansvarar för några av insatserna, som den särskilda satsningen i Haninge. Flera av utbildningarna kommer även vara öppna för annan vårdpersonal i regionen.

– Vårt mål är att alla barn ska ha tillgång till tidigt stöd och jämlika förutsättningar för en god hälsa, säger Karima Assel. Med det här projektet hoppas vi hitta nya metoder för att nå dit.

Publicerad 2020-07-30