Ny avhandling om samer och självmord

Hur ser samer i olika delar av Sápmi på självmord och hur kan självmord förebyggas? Det utreder psykolog Jon Petter Stoor i doktorsavhandlingen "Suicide among Sámi", nyligen framlagd vid universitet i Tromsö (UIT).

Bakgrunden är de senaste årtiondenas data som visar en ökad självmordsrisk bland samer jämfört med majoritetsbefolkningen i de länder där de bor. Sápmi motsvarar både det geografiska området där samerna traditionellt har bott och själva folket. Det betyder alltså både Sameland och samefolket. Sápmi är en nation utan stats- och riksgränser men med ett gemensamt språk, gemensam kultur och historia.

I de fokusgruppsintervjuer som Stoor gjort med samer i Sverige och Norge synliggörs deltagarnas uppfattning att den samiska identiteten är under attack. Ett ökande tryck från majoritetssamhället yttrar sig i konflikter om markanvändning, gruvdrift och rovdjur. Det handlar också om klimatförändringarnas påverkan på renskötseln och mötet med rasism och diskriminering.

Dessutom finns konflikter inom den samiska gruppen, till exempel om vem som är ”autentisk same”. Deltagare i både Norge och Sverige beskriver även brister i mötet med psykiatrin och att de riskerar att inte få jämlik vård. Som följd kan självmord bli ett alternativ när den samiska identiteten går förlorad.

Stoor har också kartlagt olika initiativ för att förebygga självmord bland samer i Sverige, Norge och Finland. Länderna har under de senaste åren samverkat alltmer kring detta men Stoor visar hur insatserna ofta fokuserar på individen och hens nära relationer utan att ta upp de bredare perspektiven. I stället, menar Stoor, borde ett förebyggande arbete ta sikte på att förbättra den psykiatriska vården för samer, motarbeta våldet och förtrycket mot samer och mellan samer samt stödja dem att stärka sin kulturella identitet.