Har tandvården kunskap att upptäcka och behandla tortyrskadade patienter?

Tandläkarstudenterna Karoline Willix och Evelina Ekmans examensarbete från vårterminen 2020 visar brister inom tre områden.

Deras examensarbete, som lyfter tandvårdens förmåga att upptäcka och behandla tortyrskador hosasylsökande patienter, är inte bara viktigt utan även unikt.

- Forskning på tandvårdspersonals kunskaper om tortyr och dess skadeverkningar är tyvärr ovanlig, säger Carn Klefbom. Hon är leg tandhygienist på Transkulturellt Centrum med mångårig klinisk erfarenhet av patienter med särskilda behov efter psykiska och fysiska övergrepp, och dessutom en av studenternas handledare.

Vilka är problemen?

I studien framträder tre huvudproblem: Det handlar för det första om bristande ekonomi – dels hos patientgruppen men också för tandvårdens del som inte kan tidsdebitera, det vill säga inte kan få full ersättning för dessa mycket mer tidskrävande behandlingar. Detta har i sin tur även att göra med det andra huvudproblemet, nämligen den faktiska tid dessa fall tar i anspråk. Det tredje huvudproblemet utgörs av otillräcklig kunskap och utbildning hos vårdpersonal att hantera denna patientgrupp.

Studien är byggd på intervjuer med två fokusgrupper som också besvarat ett formulär med flervalsfrågor. Respondenterna i grupp 1 bestod av vårdpersonal med kompetens inom ämnet tortyr, medan grupp 2 utgjordes av kliniskt verksam tandvårdspersonal.

Vilken hjälp finns att få i dag?

Vård och rehabilitering för tortyröverlevare av fysiskt och psykiskt våld är spridd över landet, bland annat via Röda Korset. Däremot erbjuder få av dessa enheter utbildad och erfaren tandvårdspersonal som kan behandla patienternas mun- och tandskador.

Det som den här studien efterlyser - både för den allmänna vården och tandvården - är mer kunskap och utbildning, tillsammans med tydliga riktlinjer för handläggning, behandling och rehabilitering av tortyröverlevande patienter.

Läs mer om tandvård och tortyrskador 

Ladda ner examensarbetet "Qualitative exploration of dental professionals knowledge to detect torture among asylum seekers or immigrants with refuge background" ReadSpeaker(pdf)