Asylsökande barn

Alla barn i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård, även asylsökande barn och de som vistas i Sverige utan tillstånd (papperslösa) eller håller sig gömda.

Vi samverkar med barn- och skolhälsovård, Smittskydd Stockholm och landstinget om rutiner för hälsoundersökningar.

I våra nätverk för personal inom skolhälsovård, tandvård och barnhälsovård följer vi dessa frågor och informerar om detta arbete.

Hälsoundersökningar för skolbarn utförs på de sju vårdcentralerna ofta i samverkan med elevhälsan på skolorna.

PM sjukvård för skolbarn – Information till kommuner angående asylsökande barn, med eller utan vårdnadshavare, och vissa anhöriginvandrade skolbarn och -ungdomar.

Rikshandbok i barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för dig som arbetar i barnhälsovården. Här hittar du aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling, tillsammans med metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

BVC för nyanlända barn

Alla barn inom Region Stockholm som nyligen har anlänt till Sverige erbjuds kontakt med BVC, enligt det svenska programmet utifrån ålder och behov. 

Checklista för omhändertagande av nyanlända barn i Stockholms län

Asylsökande och papperslösa barn

Hälsoundersökningar för asylsökande förskolebarn utförs på barnläkarmottagningar (BUMM) eller på de sju vårdcentraler som har uppdraget.