Folkhälsoarbete

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Av detta nationella mål har elva målområden utvecklats. Våra hälsokommunikatörer arbetar med de flesta av dessa målområden i förebyggande folkhälsoarbete.
Med hälsans bestämningsfaktorer som utgångspunkt informerar vi våra målgrupper bland annat om hur livsstilen påverkar hälsan. Med motivering och kunskapsöverföring om goda levnadsvanor ger vi invandrargrupperna vi träffar en bra förutsättning för en god hälsa.

Läs mer om vårt arbete under hälsokommunikation.