Regelverk och rutiner för vård av vuxna asylsökande och papperslösa kan vara snårigt - men det är viktigt att känna till reglerna eftersom vi som vårdgivare har en lagfäst skyldighet att ge vård som inte kan anstå till dessa grupper.

Begreppet omfattar i praktiken mycket av den subventionerade sjukvården, men erfarenheten har visat att kunskapen om vård som inte kan anstå varierar.

Vi kommer att belysa frågan utifrån lagar, etik, prioritering och
patientsäkerhet. Elis Envall, tidigare ansvarig för Socialstyrelsens rapport ”Vård till papperslösa” berättar om regelverkets bakgrund. Han deltar också i ett panelsamtal tillsammans med företrädare för Patientnämnden och klinisk vårdpersonal.

Målgrupp

Legitimerad vårdpersonal och chefer i hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Anmälan