Efter avslutad specialistkurs kommer du kunna se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du får bekanta dig med de specifika stressorer migration och, framför allt, flykt medför och hur patientens stressorer kan påverka din bedömning och ditt behandlingsupplägg. Kursen utvecklar din psykologiska expertis att ta beslut om, utreda och bestämma åtgärder för en patientgrupp med komplexa svårigheter i en instabil psykosocial miljö. Du förstår hur uttryck för sjukdom kan variera mellan olika kulturer och lär dig använda DSM-5: s kulturformuleringsintervju.

De behandlingsmetoder kursen tar upp, framför allt för posttraumatisk stress, är framtagna eller anpassade för traumatiserade flyktingar, inklusive arbete med tolk. Kursen beskriver också psykologens roll i en tortyrskadedokumentation och uppmärksammar risken för komplex PTSD och traumatisk sorg (prolonged grief disorder).

Kursen är anpassad för att ge kunskap om patienter i alla åldrar – barn, unga och vuxna.

Vem riktar sig kursen till?

Leg. psykologer som möter barn, unga och vuxna med migrationsbakgrund och som önskar fördjupad kunskaps om traumafokuserat arbete, transkulturell psykiatri och behandlingsinsatser anpassade till patienter i en svår psykosocial situation. Kursen ackrediteras som en av sex specialistkurser och som en fördjupningskurs inom:

 • Psykologisk behandling/psykoterapi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursansvarig: Frida Johansson Metso, leg. psykolog på Transkulturellt Centrum. Frida har sin kliniska bakgrund på Röda Korsets Center för torterade flyktingar där hon också varit biträdande verksamhetschef.

Examinator: Mona Lindqvist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Mona delar sin tid mellan flyktingenheten på BUP Trauma och Transkulturellt Centrum.

Övriga föreläsare: Anna-Clara Hollander, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutets med fokus på psykiatrisk epidemiologi, Sofie Bäärnhielm, överläkare, docent och sektionschef för Transkulturellt Centrum, Maria Bragesjö, leg. psykolog och doktorand vid instutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Hanna Zaid, arbetsförmedlare, och Sati Icho, hälsokoordinator från projektet Hållbar etablering, Stockholms stad, Aline Braun, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med bakgrund på Kris- och traumacentrum i Stockholm, Micaela Nilsson, barnsjuksköterska och Johan Andersson, psykolog, Region Skåne.

Nivå

Avancerad

Ur kursinnehållet

• Introduktion till transkulturell psykiatri.

• Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun i DSM-5.

• Bedömning och behandling av posttraumatisk stress

• Identifiera tortyrskadade patienter och dokumentera psykologiska konsekvenser av tortyr enligt FN:s Istanbulprotokoll.

• Psykosociala faktorers påverkan på hälsa och förmågan att fullfölja behandling.

• Workshop i Narrativ exponeringsterapi.

• Traumaterapi med tolk.

• Suicidbedömning i asylprocessen.

• Help for helpers: Så skyddar du dig från sekundärtraumatisering.

• Vård som påverkas av juridisk status: Hur bedöms ”vård som inte kan anstå” i psykiatrin?

• Framtida behandlingsmetoder: Traumaforskning idag.

Mål för lärandet

Kunskap och förståelse

 • Uppvisa kunskap om hur hälsa påverkas av migration och exil.
 • Uppvisa förståelse för behov av anpassat kliniskt upplägg för patienter med en instabil livssituation (som exempelvis befinner sig i asylprocessen, är papperslös eller har tillfälligt uppehållstillstånd).
 • Kunna redogöra för hantering av tortyrens konsekvenser.
 • Uppvisa kunskap om transkulturella uttryck av ohälsa, inklusive sorg efter traumatiska förluster.
 • Uppvisa kunskap om sent debuterande PTSD och differentialdiagnos mot kognitiv sjukdom.

Färdigheter och förmågor

 • Välja och anpassa metoder för PTSD-behandling i en instabil livssituation.
 • Dokumentera psykologiska konsekvenser av tortyr.
 • Arbeta med tolk i traumabehandling.
 • Bedöma suicidrisk för patienter som befinner sig i asylprocessen.
 • Genomföra kulturformuleringsintervjun i DSM-5.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Förmåga att bedöma rätt till psykologisk vård för asylsökande och papperslösa vuxna.
 • Förmåga resonera kring transkulturella aspekter i bedömning, samt kontextens betydelse i bedömning, av psykisk ohälsa.
 • Kunna förhålla sig till självomsorg i arbetet med utsatta patienter.

Kursupplägg

30 lärarledda timmar, fem obligatoriska heldagar dagar uppdelat på två tillfällen. En förberedd workshop. Reflektioner i storgrupp. Obligatorisk litteratur: 1 054 sidor. Skriftlig examination.

Litteraturen inkluderar bland annat:

Bäärnhielm, S. (red) (2018). Transkulturell psykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Gothia Fortbildning AB. (246 sidor.)

Möller, N., Petrini, I. & Gustavsson, U. (2017.) Krig, tortyr och flykt: vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur. (291 sidor.)

Bidö, S., Mannheimer, M. & Samuelberg, P. (2018). Traumatisering hos barn: En handbok. Natur & Kultur Akademisk. (390 sidor.)

Anmälan och praktisk information 

Till anmälan

Tid och plats: 1-3 mars och 29-30 mars. Utbildningen genomförs via Microsoft Teams eller eventuellt på plats hos Transkulturellt Centrum vid Torsplan, Solnavägen 4, Stockholm.

Kursavgift: 7 500 kr exkl moms. Faktureras i samband med kursstart.

Sista anmälningsdag: 25 januari 2021. Observera att din anmälan är bindande.

Antagningsbesked: 1 februari.

Mer information: frida.johansson-metso@sll.se, 076-119 40 90.