Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningarna vänder sig till all personal inom psykiatrin.

Syftet är att ge grundkunskap kring de omständigheter flyktingpatienterna kommer ifrån samt vad som möter dem här i asyl- och integrationsprocessen för att kunna ge bättre behandling och bemötande.

Introduktionsutbildningarna orienterar deltagarna i vilket vårdutbud som finns för patienterna inom psykiatrin, vilka vårdrättigheter patienter har beroende på legal status och kring praktiskt arbete som att använda tolk. 

För att kunna ge patienterna bästa möjliga vård och bemötande är det viktigt att veta vilka stressorer de påverkas av - exempelvis hur ett intyg om deras hälsotillstånd kan påverka deras chanser att få asyl. Sårbarhetsfaktorer som att uppleva otrygghet på grund av tillfälliga uppehållstillstånd eller att nekas familjeåterförening berörs, samt arbete med familjer, barn i familjer och ensamkommande barn. 

Viktiga delar i utbildningen är också att stärka arbetet med differentialdiagnostisering för patienter från andra kulturer, att känna igen traumatisering och veta hur trauma påverkar andra delar av patientens mående. 

Utbildningarna är kostnadsfria men lunch ingår inte. 

Program och datum för kommande utbildningar.

Håll utkik i kalendariet efter uppdateringar av introduktionsutbildningarna. Beroende på efterfråga kommer de justeras under hösten. Fler utbildningar än de som finns i kalendariet kan komma att genomföras med samma eller något justerade program. Hör gärna av dig till frida.johansson.metso@redcross.se med önskemål om introduktionsutbildningar.