Om Flykt, exil och trauma

All personal inom psykiatrin ska kunna möta flyktingar på ett kompetent och tryggt sätt.

Under hösten 2016 startades "Flykt, exil och trauma", en omfattande utbildningssatsning riktad mot medarbetare inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. Syftet är att utveckla kompetensen kring personer som tvingats fly sina hemländer, som levt i krig, som fängslats och utsatts för tortyr.

De kommande åren kommer andelen patienter som lever i påfrestande omständigheter öka, både i form av asylsökande som har en oviss framtid i Sverige och personer med uppehållstillstånd vars hälsa påverkas av svårigheter i integrationsprocessen, oro för omprövning av uppehållstillståndet eller av att anhöriga finns kvar i akut fara i hemlandet. Därmed ökar behovet av kompetensutveckling kring trauma och transkulturell psykiatri och att möta och behandla psykisk ohälsa bland flyktingar. 

Kompetensutvecklingsprogrammet vänder sig till all personal inom psykiatrin i landstinget, både barn- och vuxenpsykiatri. Programmets upplägg består delvis av återkommande introduktionsföreläsningar som är riktade till samtliga personalgrupper, delvis av spetsutbildningar riktade till vissa yrkeskategorier eller med fokus på specifika metoder eller svårigheter. Utbildningarna är kostnadsfria för psykiatrins personal.