Skriv ut den här sidan

Om oss

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscentrum som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Mötet mellan vårdpersonal och patienter i det mångkulturella Stockholm innebär både utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Det här centret finns till för att stötta dig i utmaningarna och hjälpa dig vidareutvecklas i din yrkesroll. 

Det gör vi genom utbildningar i olika former, rådgivning, handledning och konsulatation. Du kan också gå med i något av våra nätverk för olika proffessioner inom vården.

Vad betyder "transkulturellt"?

Ordet "transkulturellt" syftar just på att mycket av centrets arbete handlar om kulturmöten, om att försöka förstå varandra även när vi har olika språk, religion eller kulturella traditioner.

Våra kompetenser

Vi kan transkulturell psykiatri, hälso- och sjukvård och tandvård.

Centret rymmer också hälsokommunikatörer som vägleder nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund om hälsa och levnadsvanor på deras eget språk.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar inom Stockholms läns landsting, både offentliga och privata vårdgivare. 

Du som arbetar i andra landsting är också välkommen till våra utbildningar, både här på plats och de på webben.

Vi samarbetar även med kommuner, skolors elevhälsa och Arbetsförmedlingen.

Mål 

  • Stärka landstingspersonalen i transkulturella frågor. Det gör vi genom att erbjuda utbildning i olika former, handledning, samordning och metodutveckling.
  • Främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska språket. Då kan vi också främja deras möjligheter att integreras, utbilda sig och delta i arbetslivet. Det gör vi genom att erbjuda hälsokommunikation.

Vision

En god och jämlik hälsa för alla länets invånare. Att alla, oavsett ursprung, har inflytande över sina liv och kan välja hälsosamma levnadsvanor. Att alla som söker vård bemöts och behandlas på lika villkor och med respekt för deras integritet.